tasvireno
فارسی انگلیسی
دریافت نمایندگی


شرکت تصویرنو هیچگونه نمایندگی در هیچ یک از شهر های ایران نداشته و دفتر آن در تهران می باشد
همچنین شرکت هایی که با نام تصویرنو در ضمینه تبلیغات مشغول به کار می باشند هیچگونه ارتباطی با این مجموعه نداشته و مورد تایید نمی باشند
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست های شرکت در حال حاظر هیچگونه نمایندگی در شهرستان ها اعطا نخواهد شد
در صورت تغییر سیاست ها و آمادگی جهت اعطای نمایندگی از طریق درگاه های موجود،  اطلاع داده خواهد شد.